Data Governance

Data Governance je společností DAMA International definována jako výkon oprávnění a kontroly nad daty. Každá organizace, i bez formalizované funkce Data Governance, rozhoduje o datech. V praxi jsme mnohokrát viděli, že organizace s vhodně implementovanou funkcí Data Governance jsou úspěšnější ve zhodnocení svých datových aktiv. 

Dodržování regulatorních předpisů bývalo nejčastějším motivem pro nastavení Data Governance. Obrovský nárůst rozsahu a objemu údajů však přinesl nejen nový potenciál pro vytváření hodnoty, ale také nové výzvy. Dnes se ve společnostech setkáváme s následujícími motivy pro nastavení nebo změnu Data Governance: 

  • Výkonnost podniku - Data Governance je předpokladem pro zvýšení kvality dat (Data Quality Management) a kvalita dat ovlivňuje ekonomickou výkonnost podniku. 
  • Řízení změn - vhodně zavedená Data Governance přináší vyšší efektivitu při realizaci změn (datově-intenzivní projekty).
  • Společné porozumění - business slovník a další metadata s definovaným vlastnictvím snižují tření a rizika vyplývající z neexistence jednotné a dohodnuté definice pojmů. 
  • Správa rizik - ochrana datových aktiv, kontrola soukromí datových aktiv a provozních a reputačních rizik.
  • Compliance - reakce na neustále se měnící legislativní požadavky, zejména ve finančním a farmaceutickém průmyslu.

Jak pomáháme

Náš tým technologicky nezávislých poradců pomáhá klientům vybudovat funkci Data Governance adekvátně jejich situaci a očekáváním. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně tak, aby struktura a rozsah Data Governance vyhovovala co nejlépe. 

Věříme, že v mnoha organizacích oblast Data Governance stále nabízí obrovský potenciál pro zlepšení obchodního výkonu, zejména díky kvalitnějším datům, zefektivnění projektů i provozu a lepšímu řízení rizik a dodržování legislativy. Navrhujeme vhodnou architekturu Data Governance, která je v sladěna s organizací a příslušnými procesy klienta, včetně řízení kvality dat. Funkci Data Governance budujeme jako dále klientem samostatně udržitelnou tím, že aktivně spolupracujeme na předávání a poskytujeme rozsáhlá školení. 

Naše služby zahrnují porozumění okolnostem a očekáváním klienta, návrh vhodné architektury Data Governance, školení a pilotní provoz. Zavedení Data Governance je obvykle spojeno se zavedením systému řízení kvality dat (Data Quality Management). 


Náš přístup

Naše řešení

Definice obchodních pojmů

V úzké spolupráci s business zástupci mapujeme klíčové business pojmy a pravidla a zavádíme obchodní slovník (Business Dictionary).

Architektura správy dat

Návrh Data Governance pro situaci a potřeby klienta, integrace do procesů a školení pro zajištění udržitelnosti.

Posouzení organizace

Kontrola organizačních aspektů správy dat; např. některé datové oblasti s nepřidělenou odpovědností nebo chybějícími znalostmi.


Příběh klienta

Bezplatné ohodnocení

Posouzení organizace

Kontrola organizačních aspektů správy dat; např. některé datové oblasti s nepřidělenou odpovědností nebo chybějícími znalostmi.


Jak Vám můžeme pomoci?
Kontaktuje nás